bang diem lop HK 3 2015 PLKT

hk QTKD2015

Đăng tải tại Nghề giáo | Để lại phản hồi

BẢNG ĐIỂM MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM GIỮA HP MÔN LUẬT KINH TẾ LỚP 18IK

Mọi thắc mắc liên hệ trước ngày 5/4/2015. Hết thời hạn không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.TMQT_BANGVAODIEMHOCPHAN_18_PLKT

Đăng tải tại Nghề giáo | 2 phản hồi

BẢNG ĐIỂM LUẬT KDQT

BẢNG ĐIỂM GỮA HP MÔN LUẬT KDQT CÁC LỚP XNK 17 VÀ TA 17

Mọi thắc mắc được giải quyết đến hết ngày thứ bảy (4/4/2015). Hết thời hạn trên bảng điểm được gửi về trường và không giải quyết bất cứ khiếu nại nào.

TMQT_BANGVAODIEMHOCPHAN_17_LKDQ

Đăng tải tại Nghề giáo | Để lại phản hồi

BẢNG ĐIỂM LUẬT AD TRONG KD LỚP XNK 38ABCD

KHOA 38PLUATAD TRONG KD

Đăng tải tại Nghề giáo | Để lại phản hồi

bang diem TC Ketoan 38

MAU BDHP – K38 – TRUNG C ẤP

Đăng tải tại Nghề giáo | Để lại phản hồi

BANG DIEM LOP XNK 38ABCD

KHOA 38PLUAT

Đăng tải tại Nghề giáo | Để lại phản hồi

BẢNG ĐIỂM GIỮA HP PLKT (HK3) HỌC TẠI TRẦN BÌNH TRỌNG

TCKT_BANGVAODIEMHOCPHAN_17_PLKT HE 2014

Đăng tải tại Nghề giáo | Để lại phản hồi