BẢNG ĐIỂM GIỰA HP MÔN PLKT LỚP THQL 17

Mọi thắc mắc liên hệ trước ngày 27/6/2014

QTKD_BANGVAODIEMHOCPHAN_17_PLKT THQL

Posted in Nghề giáo | Để lại bình luận

BẢNG ĐIỂM MÔN LUẬT ÁP DUNG TRONG KINH DOANH QT. 37

Mọi thắc mắc liên hệ trước ngày 6/6/2014

Bang tinh diem HP – QT37 (13-14) LUẬT AD TRONG KD

Posted in Nghề giáo | Để lại bình luận

Bảng điểm môn Pháp luật (HK3) khóa 36

Mọi thắc mắc liên hệ ngay trước ngày 5/6/2014

Bang tinh diem HP – HK3 (13-14) K35 va 36 MÔN PHÁP LUẬT

Posted in Nghề giáo | Để lại bình luận

PHAP LUAT KINH TE HOC KY HE

MOI THAC MAC LIEN HE TRUOC NGAY 4/6/2014QTKD_BANGVAODIEMHOCPHAN_17_PLKT HK3

Posted in Nghề giáo | Để lại bình luận

Bảng điểm môn Pháp luật kinh tế XNK 17

TMQT_BANGVAODIEMHOCPHAN_17_PLKT

Mọi thắc mắc liên hệ trước ngày 12/4/2014, hết thời hạn không giải quyết bất kỳ lý do nào.

Posted in Nghề giáo | Để lại bình luận

Bảng điểm môn Luật Kinh doanh quốc tế

TMQT_BANGVAODIEMHOCPHAN_16_LKDQ

Mọi thắc mắc liên hệ trước ngày 11/4/2014.

Posted in Nghề giáo | Để lại bình luận

Bảng điểm giữa học phần lớp KS 37

Bang tinh diem HP – K37 (13-14)

Mọi thắc mắc, liên hệ trước ngày 20/3/2014

Posted in Nghề giáo | Để lại bình luận